REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW „Kajaki Żyłka” §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin wypożyczalni „Kajaki Żyłka” określa zasady i warunki wypożyczania  kajaków dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.   

 2. Regulamin wypożyczalni „Kajaki Żyłka” udostępniony jest na stronie internetowej „https://www.kajakizylka.pl” w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie oraz na miejscu rozpoczęcia spływu.

 

§2 DEFINICJE:

 1. Regulamin wypożyczania kajaków – regulamin opisujący zasady i warunki wypożyczania kajaków dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych oraz zasady odpowiedzialności osób korzystających z możliwości wypożyczania kajaków. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie kajaków.   

 2. Umowa – umowa zawarta między Wypożyczającym a Wypożyczalnią, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w mniejszym Regulaminie. Uznaje się, że umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta z chwilą wypożyczenia kajaków.  

 3. Wypożyczalnia – firma „Kajaki Żyłka” odpłatnie udostępniająca rzeczy w postaci kajaków wraz z osprzętem oraz akcesoriami. 

 4. Wypożyczający – osoba fizyczna, wnioskująca o wypożyczenie kajaków na warunkach określonych w Regulaminie. 

 5. Organizator – osoba wypożyczająca  kajak / kajaki, organizująca jakieś przedsięwzięcie, w odniesieniu do postanowień tegoż Regulaminu - spływ kajakowy.  

 6. Wypożyczenie kajaka – odbiór kajaka wraz z wyposażeniem dodatkowym, po uprzednio dokonanej rezerwacji. Tryb wypożyczenia określa niniejszy Regulamin.   

 7. Zwrot kajaka – oddanie kajaka wraz z dodatkowym wyposażeniem. Tryb wypożyczenia określa niniejszy Regulamin.   

 8. Spływ kajakowy - forma rekreacji, polegająca na płynięciu kajakiem lub kajakami po rzece, jeziorze. 

 9. Kajak – niewielka łódź turystyczna lub sportowa, napędzana wiosłem o dwóch piórach, nie opartym o żadne urządzenia przymocowane do pokładu. 

 

§3 ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI „Kajaki Żyłka”:

 1. W celu wypożyczenia sprzętu należy zgłosić się do wydającego sprzęt z wypożyczalni oraz okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna Wypożyczającego za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Wypożyczalnia nie obsługuje osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jak również osób niepełnoletnich.  

 2. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu umowy wypożyczenia przez Wypożyczającego, uiszczeniu uzgodnionej opłaty.

 3. Z momentem podpisania umowy wypożyczenia, za wypożyczony sprzęt pełną odpowiedzialność materialną ponosi Wypożyczający.

 4. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła oraz kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem, bowiem ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  

 5. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba wypożyczająca kajaki. 

 6. Wypożyczalnia „Kajaki Żyłka” Marcel Huniak NIP: 6452580430 nie organizuje spływów kajakowych jedynie odpłatnie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy realizowane są we własnym zakresie i na odpowiedzialność Wypożyczających, Wypożyczalnia nie zapewnia opieki ratowników, instruktora, oraz ubezpieczenia.

 7. Sprzęt zwracany do wypożyczalni winien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie.  

 8. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania:
  - trwałe uszkodzenie kajaka (rozerwanie kadłuba): 2000 zł
  - przetarcie dna lub burty: 350 zł
  - uszkodzenie / zgubienie wiosła: 150 zł
  - zgubienie kamizelki: 95 zł

 9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie. 

 10. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie. 

 11. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią. 

 12. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni. §4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. W razie wypadku uczestnicy spływu zobowiązani są do natychmiastowego alarmowania o zdarzeniu służb ratunkowych oraz udzieleniu poszkodowanym niezbędnej pomocy, bez narażenia siebie na utratę zdrowia i / lub życia. 

 2. Niedopuszczalne jest używanie kajaków podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. silnych wiatrów, burzy, deszczu, śnieżycy, ujemnych temperatur. 

 3. Nie spływamy progów wodnych, jazów ani innych spiętrzeń wodnych. 

 4. Bezwzględnie uczestnicy płyną w prawidłowo założonych kamizelkach kajakowych. 

 5. Kajaki, wiosła, kamizelki użytkujemy zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 6. W spływie kajakowym nie mogą brać udziału osoby, których stan zdrowia bądź zdiagnozowana choroba stwarzają możliwość wystąpienia zagrożenia zdrowia / życia. §5 ZASADY DLA OSÓB INDYWIDUALNIE WYPOŻYCZAJĄCYCH SPRZĘT: 

 1. Osoba indywidualnie wypożyczająca kajak oraz dodatkowe akcesoria jest indywidualnym organizatorem spływu kajakowego. 

 2. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia  

 3. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które to osoby ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez osoby nieletnie.

 4. Każdy wypożyczający powinien umieć pływać oraz w trakcie spływu mieć prawidłowo założoną kamizelkę asekuracyjną / ratunkową. 

 5. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczać się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wypożyczenia sprzętu. §6 ZASADY DLA ORGANIZATORÓW SPŁYWU GRUPOWEGO: 

 1. Osoba  wypożyczająca kajaki oraz dodatkowe akcesoria jest organizatorem spływu kajakowego. 

 2. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt. 

 3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna. 

 4. Organizator zobowiązany jest do posiadania aktualnej listy uczestników oraz kontroli liczebności uczestników trakcie spływu, przerw, postojów oraz po zakończeniu. 

 5. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku wodnym oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych. 

 6. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia, czy uczestnicy posiadają umiejętność pływania oraz czy ich stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w imprezie, tym samym ponosi za wszystkich uczestników pełną odpowiedzialność. 

 7. Organizator spływu ponosi odpowiedzialność za zachowanie się uczestników na spływie w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm. 

 8. Organizator spływu kajakowego powinien objąć grupę ubezpieczeniem NNW. Koszt ubezpieczenia NNW obciąża dodatkowo organizatora. 

 9. Każdorazowo organizator spływu potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego. 

 10. Wszyscy uczestnicy spływu kajakowego zobowiązani są do korzystania z prawidłowo założonej kamizelki asekuracyjnej / ratunkowej. 


§7 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest wypożyczalnia kajaków  „Kajaki Żyłka”, zwany dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: kontakt@kajakizylka.pl

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. 

 3. Twoje dane osobowe oraz małoletnich osób przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy wypożyczenia kajaków oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.  

 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.  

 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat.

 6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  

 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 
  * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

 

§8 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:

 1. Uczestnicy spływu kajakowego lub prawni opiekunowie małoletnich  uczestników spływu kajakowego wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez organizatora konkursu, na potrzeby konkursu. 

 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

 3. Dla potrzeb wypożyczalni kajaków „Kajaki Żyłka” wizerunek  może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach wypożyczalni kajaków „Kajaki Żyłka”  oraz portalach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste.§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 1. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm. 

 2. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów. 

 3. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na terenie wypożyczalni samochody oraz inne rzeczy materialne. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje, jak również szkody wyrządzone siłami natury. 

 4. Trasa, termin oraz miejsce startu i zakończenia spływu kajakowego muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię i mogą być zrealizowane wyłącznie na warunkach określonych przez Wypożyczalnię. 

 5. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zakończenia spływu kajakowego w przypadku pogorszenia warunków atmosferycznych oraz sytuacji zagrażających uczestnikom. 

 6. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zakończenia spływu kajakowego w przypadku stwierdzenia upojenia alkoholowego i/lub odurzenia środkami psychoaktywnymi uczestników spływu. Uczestnik będący pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Uczestnik nietrzeźwy i/lub odurzony środkami psychoaktywnymi ponosi również koszty związane z transportem do bazy. 

 7. Nieprzestrzeganie regulaminu zwalnia wypożyczalnię „Kajaki Żyłka” z obowiązku wykonania usługi. 

Zgoda ciasteczka

Zgoda Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zapewniają one prawidłowe działanie strony, narzędzi społecznościowych, reklamowych i analitycznych. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.

Czytaj Więcej